Služby

Jednoduché účtovníctvo

 • prevzatie a vecná kontrola účtovných dokladov - posúdenie ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie DPH - podklad pre daňové priznanie k DPH. Vytvorenie daňových priznaní
 • vypracovanie kontrolného výkazu
 • evidencia dlhodobého majetku a zostavenie odpisových plánov
 • Ročná účtovná uzávierka a vyhotovenie príloh - výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Daňové priznanie

Podvojné účtovníctvo

 • prevzatie a vecná kontrola účtovných dokladov - posúdenie ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie DPH - podklad pre daňové priznanie k DPH. Vytvorenie daňových priznaní
 • vypracovanie kontrolného výkazu
 • evidencia dlhodobého majetku a zostavenie odpisových plánov
 • Ročná účtovná uzávierka a vyhotovenie príloh - súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow a poznámky účtovnej závierky
 • Daňové priznanie

 Mzdy a personalistika

 • Personalistika
  • vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody, výpovede
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • založenie a vedenie osobných spisov
 • Mzdy
  • výpočet miezd
  • vypracovanie mesačných výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu a ich odoslanie
  • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov pre daňový úrad a ich odolanie
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • mzdové listy a evidenčné listy dôchodkového poistenia

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným

 • príprava zakladateľskej listiny
 • príprava spoločenskej zmluvy
 • príprava ostatných podkladov pre založenie spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka

Využíváme online účtovný software ABRA FlexiBee.